Hlava I.

Základní ustanovení

 1. Český svaz geodetů a kartografů (dále jen „svaz“) je nezávislé, dobrovolné a společenské sdružení inženýrů, techniků, studentů a ostatních občanů z vědních a technických oblastí geodézie fotogrammetrie a dálkového průzkumu, kartografie a geografie, s působností na území Čech, Moravy a Slezska.
 2. Svaz je reprezentantem odborných, profesních a společenských zájmů svých členů z vědních a technických oblastí uvedených v odst.1, ale i odborníků z jiných oblastí.
 3. Činnost svazu se řídí stanovami, usneseními sjezdu a volených orgánů.
 4. Svaz je samostatnou právnickou osobou se sídlem sekretariátu v Praze. Jménem svazu je oprávněn jednat předseda, tajemník, členové předsednictva Rady svazu a jiní zástupci v rozsahu svých delegovaných pravomocí.
 5. Pro styk se zahraničím používá svaz označení Czech Union of Surveyors and Cartographers.
 6. Svaz vytváří a podporuje národní komitéty, registrované v mezinárodních nevládních organizacích jako FIG (Federation Internationale des geométres), případně další.
 7. Členskou základnu tvoří fyzické a právnické osoby bez ohledu na státní příslušnost.
 8. Svaz je členem Českého svazu vědeckotechnických společností.

Hlava II.

Poslání a cíle svazu

Hlavním cílem svazu je:

 1. hájit práva a zájmy svých členů, prosazovat jejich odborné a profesní zájmy,
 2. vytvářet prostor pro otevřenou vědeckou a odbornou diskusi k řešení koncepčních, technických, ekonomických a dalších otázek činnosti geodetů a kartografů,
 3. šířit a uplatňovat v praxi nejnovější poznatky vědy a techniky a plnit funkci informačního, konzultačního a koordinačního centra členské základny,
 4. systematicky zvyšovat kvalifikační úroveň jednotlivých pracovníků oboru geodézie a kartografie účinnými formami s využitím domácích i zahraničních zkušeností a možností, současně zajišťovat případnou rekvalifikaci,
 5. zajišťovat kontakty svých členů s odbornými tuzemskými a mezinárodními společnostmi a zahraničními organizacemi,
 6. organizovat společenský život svých členů sloužící především k vytváření neformálních vztahů mezi členy,
 7. spolupracovat s příslušnými orgány státní správy,
 8. spolupracovat s partnerskými tuzemskými a zahraničními organizacemi,
 9. provádět činnost podle schváleného rozpočtu příjmů a výdajů jako součást ekonomické soběstačnosti,
 10. v souladu se svým posláním provádět vydavatelskou a nakladatelskou činnost.

Hlava III.

Členění ve svazu

Článek 1.

Členství ve svazu je:

 1. individuální
 2. kolektivní
 3. čestné

Článek 2.

Individuální členství

 1. Členem může být každá fyzická osoba.
 2. Členství vzniká registrací u Rady svazu, a to přímou registrací člena nebo prostřednictvím pobočky.
 3. Členství zaniká:
  1. písemným oznámením člena o vystoupení ze svazu,
  2. neplacením členských příspěvků ve stanovené lhůtě,
  3. zrušením členství,
  4. úmrtím
 4. Člen má zejména tato práva:
  1. volit a být volen do všech orgánů svazu,
  2. zúčastnit se činnosti organizačních článků svazu,
  3. obracet se na volené orgány o pomoc při řešení odborných problémů a zastupování nebo hájení svých práv a zájmů,
  4. využívat s členskými výhodami akce svazu, zejména odborné, vzdělávací a společenské.
 5. Člen má tyto povinnosti:
  1. dodržovat stanovy, Etický kodex zeměměřiče, zásady hospodaření a platit členské příspěvky včas a ve stanovené výši
  2. prosazovat zájmy svazu a usilovat o dosahování jeho vysoké odborné, ekonomické a společenské úrovně a prestiže,
  3. podílet se na činnosti svazu.
 6. Poruší-li člen hrubým způsobem stanovy, může mu být zrušeno členství.
 7. O registraci nebo o zrušení členství rozhoduje sekretariát svazu podle pokynů Rady svazu.

Článek 3.

Kolektivní členství

 1. Členem může být každá právnická osoba, jejíž činnost je v souladu s posláním svazu a slučitelná s právním řádem České republiky.
 2. Členství vzniká registrací u Rady svazu.
 3. Členství zaniká:
  1. písemným oznámením o vystoupení ze svazu, a to k 31.12. kalendářního roku, v němž bylo oznámení doručeno Radě svazu,
  2. zánikem právnické osoby,
  3. zrušením členství usnesením Rady svazu.
 4. Práva člena:
  1. požadovat s členskými výhodami od svazu informace, stanoviska, posudky, expertízy, odborné publikace,
  2. dostávat informace o akcích svazu i o důležitých akcích partnerských organizací v zahraničí,
  3. vysílat s členskými výhodami své zástupce na všechny akce pořádané svazem,
  4. předkládat návrhy na uspořádání odborných, vzdělávacích a jiných akcí příslušejících svazu,
  5. využívat zkušeností, materiálů a poznatků získaných z mezinárodního styku svazu,
  6. být zastoupen v Radě svazu s hlasem poradním,
  7. poskytovat svazu dotace, dary a jiné mimořádné finanční a majetkové příspěvky.
 5. Povinnosti člena:
  1. dodržovat stanovy svazu,
  2. platit členský příspěvek včas a ve stanovené výši,
  3. přispívat k uskutečnění odborných akcí pořádaných svazem,
  4. vytvářet podmínky pro činnost svazu a umožňovat svým zaměstnancům a členům aktivní pčast v práci odborných orgánů svazu.

Článek 4.

Čestné členství

 1. Čestným členem svazu se může stát občan České republiky i cizinec, který má mimořádné zásluhy o rozvoj svazu a jeho prestiž. Čestné členství uděluje Rada svazu.
 2. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako individuální člen, s výjimkou platit členský příspěvek.

Hlava IV.

Organizační struktura svazu

Článek 1.

 

Organizační články svazu jsou:

 1. pobočky
 2. svazové odborné skupiny,
 3. národní komitéty pro mezinárodní nevládní organizace,
 4. Rada svazu,
 5. sjezd.

Článek 2.

 1. Pobočka je organizačním článkem svazu sdružující individuální členy, kteří se ve svazu registrují prostřednictvím pobočky.
 2. Pobočka je právnickou osobou, která vzniká potvrzením a zápisem registračního listu u Rady svazu. Zakládací listinou pobočky jsou stanovy svazu. Podle těchto stanov členové pobočky organizovaně uskutečňují cíle a poslání svazu.
 3. Pobočka zaniká rozhodnutím svého nejvyššího orgánu a zrušením registračního listu u Rady svazu.
 4. Orgány pobočky jsou:
  1. členská schůze,
  2. výbor,
  3. revizní komise.
 5. Členská schůze je nejvyšším orgánem pobočky, který:
  1. volí předsedu a členy výboru, předsedu a členy revizní komise, a to na období 2 let,
  2. stanovuje program činnosti pobočky,
  3. rozhoduje o přijetí nových členů pobočky a o zrušení členství v pobočce
  4. rozhoduje o zániku pobočky a souvisejícím majetkoprávním vypořádání práv a závazků,
  5. rozhoduje podle potřeby o dalších věcech, které nejsou v působnosti výboru.
 6. Výbor:
  1. je výkonným orgánem pobočky mezi členskými schůzemi, kde předseda a členové zastupují pobočku navenek,
  2. vede evidenci členů a přijímá přihlášky nových členů,
  3. odpovídá za dodržování stanov a svou činnost členské schůzi a Radě svazu.
 7. Revizní komise:
  1. je kontrolním orgánem pobočky, který zejména kontroluje dodržování stanov, hospodaření a účetnictví pobočky, dodržování platných předpisů a činnost výboru,
  2. předkládá svá stanoviska členské schůzi nebo podle potřeby Radě svazu a Revizní komisi svazu,
  3. odpovídá za svou činnost členské schůzi a Revizní komisi svazu.

Článek 3.

Svazové odborné skupiny

 1. Na základě zájmu členů vytváří se v rámci svazu odborné skupiny, v nichž členové organizovaně rozvíjí svou odbornou činnost. Odborné skupiny nejsou právnickými osobami.
 2. Zaměření svazových odborných skupin zpravidla navazuje na strukturu mezinárodních nevládních organizací, jejichž je svaz členem.
 3. V čele odborné skupiny stojí předseda a výbor, navržený členy odborné skupiny.
 4. Svazové odborné skupiny rozvíjí svou činnost v souladu se stanovami. Pracovní náplň a činnost stanoví odborné skupiny samostatně.

Článek 4.

Národní komitéty pro mezinárodní nevládní organizace

 1. Národní komitéty plní prostřednictvím svých členů závazky svazu v mezinárodních nevládních organizacích, jejichž je svaz členem. Národní komitéty se řídí stanovami, statutem, který schvaluje Rada svazu a direktivami mezinárodní nevládní organizace.
 2. Členy národních komitétů jsou národní delegáti, kteří volí ze svého středu svého předsedu.
 3. Národní komitéty odpovídají za svou činnost Radě svazu.

Článek 5.

Rada svazu

 1. Rada svazu je nejvyšším výkonným, řídícím a koordinačním orgánem svazu mezi sjezdy. Je volena sjezdem. Jednání Rady svazu se účastní s hlasem poradním předsedové svazových odborných skupin a zástupci kolektivních členů.
 2. Rada svazu:
  1. zabezpečuje plnění usnesení sjezdu a úkolů svazu vyplývajících ze stanov,
  2. schvaluje jednací a volební řády, roční plán činnosti, rozpočet a hospodaření svazu a další potřebné předpisy,
  3. schvaluje registrační listy a vede rejstřík poboček svazu,
  4. zřizuje národní komitéty pro mezinárodní nevládní organizace, schvaluje jejich statuty, koordinuje a dotuje jejich činnost
  5. vede rejstřík svazových odborných skupin,
  6. registruje kolektivní členy svazu,
  7. projednává stanoviska, doporučení a závěry revizní komise,
  8. uděluje čestná členství ve svazu,
  9. jmenuje tajemníka a další zaměstnance sekretariátu svazu a řídí jejich práci,
  10. navrhuje výši členských příspěvků a výši zápisného,
  11. ze svého středu volí předsedu a další členy předsednictva,
  12. odpovídá za svou činnost sjezdu,
  13. svolává sjezd svazu.
 3. Orgány Rady svazu jsou předsednictvo a sekretariát.
 4. Předsednictvo:
  1. organizuje a řídí činnost svazu mezi zasedáními Rady svazu,
  2. zřizuje, slučuje a ruší přípravné a organizační komise a další pomocné a poradní orgány předsednictva, jmenuje předsedy těchto komisí a orgánů a řídí jejich činnost,
  3. ze svého středu volí 2 místopředsedy, hospodáře, popřípadě další dobrovolné funkcionáře,
  4. svolává a připravuje zasedání Rady svazu nejméně jednou za půl roku,
  5. odpovídá za svou činnost Radě svazu.
 5. Sekretariát svazu zabezpečuje administrativně organizační činnost orgánů svazu. V čele sekretariátu stojí tajemník jmenovaný Radou svazu na základě výběrového řízení. Počet zaměstnanců sekretariátu a potřebné mzdové fondy úměrné rozsahu činnosti a hospodářskému výsledku schvaluje Rada svazu. Tajemník odpovídá za svou činnost Radě svazu.

Článek 6.

Revizní komise

 1. Revizní komise je samostatným kontrolním orgánem, který odpovídá za svou činnost sjezdu svazu. Kontroluje dodržování stanov, plnění přijatých usnesení sjezdu a hospodaření svazu. Podle potřeby kontroluje činnost poboček. Revizní komisi volí sjezd a tvoří ji předseda a nejméně 4 členové.

Článek 7.

Sjezd

 1. Nejvyšším orgánem svazu je sjezd, který svolává Rada svazu jednou za tři roky.
 2. Na žádost minimálně 1/3 členů svazu Rada svazu svolává mimořádný sjezd.
 3. Sjezd:
  1. projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření svazu za uplynulé volební období,
  2. projednává a schvaluje zprávu Revizní komise,
  3. rozhoduje o změnách stanov, zániku svazu a majetkové likvidaci.
  4. schvaluje zásady hospodaření svazu,
  5. volí členy Rady svazu a členy Revizní komise.
 4. Účastníky sjezdu s právem hlasovat jsou členové svazu. Usnesení sjezdu jsou platná, pokud pro ně hlasuje prostá většina přítomných

Hlava V.

Hospodaření

 1. Hospodaření svazu se řídí rozpočtem, který na kalendářní rok předkládá předsednictvo a schvaluje Rada svazu. Hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy a Zásadami hospodaření svazu.
 2. Jmění svazu tvoří hmotný a nehmotný majetek, finanční prostředky, pohledávky a jiný majetková práva vzniklá z činnosti podle těchto stanov. Svaz tímto majetkem odpovídá za své závazky jiným osobám a státu.
 3. Příjmy svazu tvoří členské příspěvky, dary, dotace a rozdíly příjmů a výdajů odborných akcí, vzdělávací a informační činnosti podle těchto stanov, případně rozdíly příjmů a výdajů dalších (např. kulturních a společenských) akcí po zdanění.

Hlava VI.

Zánik svazu

 1. O zániku svazu rozhoduje sjezd nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů.
 2. Po zrušení svazu se provede majetková likvidace. O způsobu majetkové likvidace rozhodne sjezd.

Hlava VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Svaz je nástupnickou organizací bývalé společnosti geodézie a kartografie ČSVTS.
 2. Vysvětlivky ke stanovám dává Rada svazu.
 3. Jednací a volební řády a další předpisy včetně předpisů o hospodaření jsou pro všechny členy závazné.
 4. Tyto stanovy mohou být změněny pouze usnesením sjezdu.
 5. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace u příslušného orgánu státní správy.

Schváleno usnesením 10.sjezdu v Hradci Králové dne 28.ledna 2012


Zásady hospodaření Českého svazu geodetů a kartografů

 1. Český svaz geodetů a kartografů (dále jen „svaz“) hospodaří jako nezávislá nezisková právnická osoba podle rozpočtu příjmů a výdajů schvalovaných Radou svazu na roční účetní období. O příjmech a výdajích vede ve spolupráci s ČSVTS dokumentaci dle platného právního předpisu (zákon o účetnictví a související prováděcí předpisy). Účetnictví zajišťuje sekretariát svazu ve spolupráci s ČSVTS.
 2. Finanční prostředky (příjmy) svazu tvoří:
  1. členské příspěvky (individuální a kolektivní) a zápisné,
  2. příjmy z odborných akcí a informační činnosti podle stanov,
  3. dotace a dary.
 3. Členský roční individuální příspěvek činí 450,- Kč, pobočka za člena 300,- Kč. Roční příspěvek důchodců, osob na mateřské a rodičovské dovolené a studentů činí 100,- Kč, pobočka za tyto členy odvádí 50%. V ročním příspěvku je obsažen příspěvek na činnost FIG ve výši 50,- Kč/rok. V ročním příspěvku není obsažena částka na vydání a doručení Zeměměřického věstníku.
 4. Členský roční kolektivní příspěvek stanoví Rada svazu v dohodě s kolektivním členem při registraci, a to přiměřeně jeho právní formě a míře využití práv člena podle stanov.
 5. Členské příspěvky podle odst. 3 jsou splatné na účet svazu k 30. dubnu běžného roku. Nezaplacením členských příspěvků zaniká členství ve svazu a to po předchozím oznámení Rady svazu.
 6. Zápisné činí od roku 2012 u nového individuálního člena činí 100,- Kč, nového kolektivního člena 500,- Kč a je splatné ve lhůtě registrace.
 7. Příjmy z odborných akcí a informační činnosti svazu tvoří příjmy z
  1. akcí a aktivit organizovaných přímo orgány svazu,
  2. akcí a aktivit organizovaných orgány svazu společně s
   1. pobočkou svazu,
   2. jinou osobou (fyzickou nebo právnickou) na základě dohody (smlouvy) o tématické náplni, organizaci a rozdělení výdajů a příjmů akce.
 8. Pobočky svazu uskutečňují samostatné aktivity v rozsahu poslání a cílů svazu podle stanov a platných právních předpisů.
 9. Dotace a dary Rada svazu váže v rozpočtu vždy na konkrétní výdaje rozpočtu (např. na výdaje spojené s členstvím v nevládních organizacích apod.).
 10. Výbor pobočky dokládá Radě svazu ve lhůtě placení členských příspěvků splnění náležitosti existence pobočky podle stanov (existenci orgánů pobočky, stanovení programu činnosti, seznam členů …).

Schváleno usnesením 10.sjezdu v Hradci Králové dne 28.ledna 2012


Rada Českého svazu geodetů a kartografů

Jednací řád

Rada Českého svazu geodetů a kartografů (dále jen „Rada“) stanoví tento jednací řád:

 1. Rada zasedá zpravidla 4x ročně, nejméně 2x ročně, a to podle předem určeného programu a v předem určené lhůtě (určuje předchozí zasedání rady a zpřesňuje písemná pozvánka předsedy a tajemníka).
 2. Rada zasedá ze závažných důvodů i mimořádně, pořádá-li o to nejméně 5 členů nebo Revizní komise svazu. Svolání rady zajistí předseda a tajemník. Účast na zasedání je pro členy povinná.
 3. Rada na svých zasedáních určí úkoly, které bude řešit předsednictvo Rady. Zasedání předsednictva Rady svolává písemně nebo telefonicky tajemník.
 4. Běžnými pravidelnými jednacími dny předsedy, tajemníka případně i dalších členů Rady jsou čtvrtky od 16 do 19 hodin.
 5. Zasedání rady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti 1. nebo 2. místopředseda. Na zasedání Rady jsou pravidelně zváni náhradníci, členové Revizní komise svazu a předsedové odborných skupin. Právo hlasovat mají členové Rady. Usnesení a rozhodnutí Rady jsou přijaty prostou většinou hlasů přítomných členů, při vyloučení člena pro hrubé porušení stanov a Etického kodexu zeměměřiče dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. rada je schopna se usnášet účastní-li se zasedání alespoň 7 členů.
 6. O zasedání Rady se pořizuje zápis, který se schvaluje. Usnesení Rady se v průběhu volebního období číslují.
 7. rada může po třech neomluvených neúčastech zbavit člena Rady hlasovacího práva.
 8. Právními úkony pověřuje Rada jménem svazu předsedu a místopředsedy, podpisové právo na účetních dokladech má předseda, místopředseda pověřený kontrolou hospodaření a tajemník.
 9. Schválením neperiodických publikací Českého svazu geodetů a kartografů s výjimkou sborníků odborných akcí pověřuje Rada Redakční radu Zeměměřického věstníku.

Rada schválila dne 4.dubna 1996
Praha duben 1996