Český svaz geodetů a kartografů (dále jen "ČSGK") je nezávislým, dobrovolným a společenským profesním sdružením ustaveným podle zákona o sdružování občanů.

ČSGK je členem Mezinárodní federace zeměměřičů - International Federation of Surveyors (FIG), kde používá označení Czech Union of Surveyors and Cartographers (CUSC).

ČSGK je od roku 1990 zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) a kolektivním členem České asociace pro geoinformace (CAGI).

Poslání a cíle Českeho svazu geodetů a kartografů jsou:

 • hájení práv a zájmů svých členů, prosazování jejich odborných a profesních zájmů,
 • vytváření prostoru pro otevřenou vědeckou a odbornou diskusi k řešení koncepčních, technických, ekonomických a dalších otázek činnosti geodetů a kartografů,
 • šíření a uplatňování v praxi nejnovějších poznatků vědy a techniky a plnění funkce informačního a koordinačního centra členské základny,
 • systematické zvyšování kvalifikační úrovně pracovníků oboru geodézie a kartografie účinnými formami s využitím domácích i zahraničních zkušeností a možností, zajišťování případné rekvalifikace,
 • zajišťování kontaktů svých členů s odbornými tuzemskými a mezinárodními společnostmi a zahraničními organizacemi,
 • organizování společenského života svých členů sloužící především k vytváření neformálních vztahů mezi členy,
 • spolupráce s příslušnými orgány státní správy, spolupráce s partnerskými tuzemskými a zahraničními organizacemi,
 • provádění činnosti podle schváleného rozpočtu jako součásti ekonomické soběstačnosti,
 • vydavatelská a nakladatelská činnost v souladu se svým posláním.

  Vrcholným orgánem ČSGK je sjezd, který se uskutečňuje každé tři roky. Výkonným orgánem ČSGK je jedenáctičlenná Rada, kontrolním orgánem je tříčlenná Revizní komise.
  ČSGK se člení na regionální pobočky a odborné skupiny, činnost v FIG zabezpečuje Komitét pro FIG.

  Kolektivní členové ČSGK

 • Spolek zeměměřičů Brno
 • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech u Prahy
 • Klub seniorů Brno

  Partneři ČSGK
  ČSGK uzavřel písemnou dohodu o spolupráci s Komorou geodetů a kartografů (KGK).
  ČSGK uzavřel písemné mezinárodní dohody o spolupráci se Slovenskou společností geodetů a kartografů (SSGK), se Slovenským svazem geodetů (SZG) a Sdružením polských geodetů.
  ČSGK dlouhodobě spolupracuje s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a pracovníky jím řízeného resortu.